tr?id=1036673940328246&ev=PageView
&noscript=1

Regulamin

Drogi Użytkowniku,

Witamy w naszym Sklepie internetowym. Poniższy regulamin całościowo reguluje sposób korzystania ze Sklepu. Znajdziesz w nim wszelkie niezbędne informacje między innymi dotyczące rodzajów użytkowników, sposobu składania, opłacania i wysyłania zamówienia oraz informacje o procedurze reklamacyjnej.

Regulamin Sklepu Internetowego

Słownik wyrażeń użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Sprzedający – Laboratorium Kosmetyczne Joanna B. Górka, R. Korczak Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, adres: Ul. Generała Józefa Zajączka 11/C2, 01-510 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000006564, NIP 1180024208, REGON 00674082100000; Tel: +48 22 331 9223.
 2. Administrator – Laboratorium Kosmetyczne Joanna B. Górka, R. Korczak Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie;
 3. Klient/Ty – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z usług Sklepu Internetowego;
 4. Sklep – platforma sprzedaży dostępna pod domeną: sklep.joanna.pl, za pomocą której masz możliwość zakupu Towarów od Sprzedającego;
 5. Towar – produkty Sprzedającego stanowiące ofertę Sklepu i będące przedmiotem sprzedaży;
 6. Formularz Rejestracji – funkcja Sklepu pozwalająca, po prowadzeniu danych osobowych, na utworzenie konta użytkownika, za pośrednictwem którego możliwe jest korzystanie z usług Sklepu;
 7. Zarejestrowany Klient – Klient, który utworzył konto użytkownika na stronie Sklepu internetowego Sprzedającego;
 8. Formularz Zamówienia – funkcja Sklepu, pozwalająca Klientowi niezarejestrowanemu na skorzystanie z usług Sklepu;
 9. Formularz Zwrotu – funkcja Sklepu, pozwalająca Ci dokonać zwrotu Towaru;
 10. Formularz Reklamacyjny – funkcja Sklepu, pozwalająca Ci dokonać reklamacji Towaru;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep dostępny pod domeną: sklep.joanna.pl prowadzony jest przez Sprzedającego. Wszelkie znaki towarowe, zdjęcia oraz opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, stanowią wyłączną własność Sprzedającego.
 2. Nad poprawnością funkcjonowania Sklepu czuwa Administrator, czyli Laboratorium Kosmetyczne Joanna.
 3. Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu oraz sposób zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Tobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość (Internet – strona Sklepu).
 4. Niniejszy regulamin spełnia wymagania określone w art.8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adresatem Regulaminu są Klienci Sklepu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu nieodpłatnie. Masz obowiązek przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów dochodzi na podstawie aktualnie obowiązującego Regulaminu, w momencie złożenia zamówienia i akceptacji Regulaminu przez Ciebie. Abyś mógł skorzystać z usług Sklepu, musisz posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarkę internetową pozwalającą na wyświetlanie stron WWW. W celu niezakłóconego korzystania z domeny Sklepu zaleca się używanie jednej z następujących przeglądarek (w najnowszej, aktualnie dostępnej wersji danej przeglądarki, z jednoczesnym zaakceptowaniem tzw. „cookies” oraz aktywacją obsługi Java Script): 

  a) Mozilla Firefox (w tym wersja mobilna);
  b) Google Chrome (w tym wersja mobilna);
  c) Safari (w tym wersja mobilna);
  d) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej;
  e) Opera (w tym wersja mobilna).
   
 5. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią w razie wątpliwości zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Cena za określony Towar, umieszczona na stronie internetowej Sklepu, wiąże Sprzedającego po skutecznym złożeniu zamówienia przez Ciebie, czyli z chwilą, gdy otrzymasz wiadomości e-mail (opisanej w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu). Sprzedający oświadcza, że wspomniana cena nie ulega zmianie w przypadku, gdy  skutecznie złożysz zamówienie, nawet wówczas, gdy zmianie ulegną ceny za poszczególne Towary w Sklepie.
 7. Nie musisz być zarejestrowany, aby posiadać możliwość zakupu Towarów w Sklepie.
 8. Sprzedający prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż detaliczną. W przypadku, gdy jesteś zainteresowany zakupem Towaru w ilości przewyższającej dostępność Towarów w Sklepie, musisz skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem e-mail: sklep@joanna.pl. Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów w ilości hurtowej nie jesteś uprawniony – z zastrzeżeniem zdania następnego – do ich dalszej odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś zainteresowany możliwością nawiązania współpracy ze Sprzedającym w zakresie pośrednictwa sprzedaży, skontaktuj się z biurem sprzedaży Sprzedającego pod adresem e-mail: sprzedaż@joanna.pl
 9. Do skutecznego złożenia zamówienia musisz podać prawdziwe, aktualne i dokładne dane, w tym dane adresowe zarówno w Formularzu Rejestracji, jak i w Formularzu Zamówienia. Ponadto jesteś zobowiązany do podania danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Sklepu bądź jego niektórych funkcji w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, rozbudowy serwisu etc. Powyższe uprawnienie będzie realizowane w możliwie jak najmniej uciążliwy dla Ciebie sposób. Ponadto do uprawnień Sprzedającego należy rezygnacja z utrzymywania Twojego konta lub dowolnej funkcjonalności Sklepu. Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Sklepu będzie w każdym przypadku zamieszczana na stronie internetowej Sklepu.
 11. Sprzedający nie odpowiada za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych, osób trzecich i urządzeń od Sprzedającego niezależnych. Sprzedający nie odpowiada również za problemy w Twoim środowisku informatycznym.

II. ZASADY, WARUNKI I ZAKRES KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Aby skorzystać z usług Sklepu musisz zapoznać się, a następnie zaakceptować Regulamin.
 2. Informacje wprowadzone przez Ciebie do Formularza Rejestracji i Formularza Zamówienia powinny być prawdziwe oraz aktualne. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji Zamówienia, jeżeli dane, które wprowadziłeś okażą się niezgodne z prawdą, niepełne bądź nieaktualne – ze szczególnym uwzględnieniem Twoich danych osobowych. Jesteś zobowiązany do nieprzekazywania i nieudostępniania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszającymi prawa osób trzecich.
 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane, podane w Formularzu Rejestracyjnym, Formularzu Zamówień, Formularzu Zwrotu oraz Formularzu Reklamacyjnym nie zostały pozyskane ani zmodyfikowane przez osoby nieupoważnione.
 4. Jesteś zobowiązany w szczególności do:
  a)     korzystania z funkcji Sklepu w sposób umożliwiający prawidłowe działanie Sklepu;
  b)     nieprowadzenia działań zmierzających do objęcia informacji niejawnych posiadanych przez Sprzedającego;
  c)     korzystania z funkcji Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Regulaminem jak i również zwyczajami przyjętymi w stosunkach danego rodzaju;
  d)     niekopiowania w szczególności danych objętych prawami autorskimi, opisów produktów, znaków towarowych oraz zdjęć znajdujących się na stronie Sklepu internetowego Sprzedającego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do pozbawienia Cię możliwości korzystania ze Sklepu w wypadku, gdy wprowadzisz do  Formularza Rejestracji, Zamówień lub Reklamacji dane niezgodne z prawdą lub gdy zostanie stwierdzone naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 4 niniejszego punktu. Będziesz pozbawiony możliwości korzystania ze Sklepu do momentu wyrażenia zgody przez Sprzedającego na korzystanie ze Sklepu.
 6. Wymogiem, aby Twoje zamówienie zostało skutecznie złożone jest dostępność towaru w magazynie Sprzedającego. W informacji o Towarze zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu znajduje się informacja o dostępności Towaru. W przypadku, gdy dostępność towaru jest mniejsza od złożonego przez Ciebie zamówienia, masz możliwość skontaktowania się ze Sprzedającym pod adresem: sklep@joanna.pl celem uzgodnienia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego, o ile dokonałeś przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego otrzymasz zwrot tej kwoty nie później niż w terminie 14 dni roboczych od anulowania zamówienia liczonych od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za zamówienie.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia na Towary musisz wypełnić Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Złożenie przez Ciebie zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia możliwe jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednakże w przypadku, gdy zamówienie zostanie złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, w niedziele, święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy, jego realizacja będzie możliwa dopiero w następny dzień roboczy. Przesyłki do Klientów są przekazywane są przewoźnikowi w dni powszednie do godziny 13.00. Dostarczenie zamówienia przez kuriera odbywa się na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług kurierów.
 3. Jeżeli jesteś zarejestrowany składasz zamówienie w Sklepie poprzez zalogowanie się do utworzonego konta, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenia woli złożenia zamówienia.  Jeżeli jesteś niezarejestrowany to wówczas masz obowiązek potwierdzić swój adres e-mail poprzez wybranie odpowiedniego linku z wiadomości email wysłanego przez Sprzedającego. Następnie składasz zamówienie poprzez dodanie Towaru do koszyka, prawidłowe wypełnienie wszystkich pól w Formularzu Zamówień oraz zrealizowanie innych poleceń, które Ci się wyświetlą, a które potrzebne są do prawidłowego przyjęcia zamówienia do Realizacji.
 4. Swoje zamówienie finalizujesz poprzez zatwierdzenie pojawiającego się komunikatu: „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Po skutecznym złożeniu zamówienia przez Ciebie, Sprzedający wysyła na Twój adres e-mail,  podany w Formularzu Zamówienia, zawiadomienie o przyjęciu zamówienia. Oznacza to przystąpienie do jego realizacji oraz skutkuje zawarciem umowy sprzedaży.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów widniejące na stronie internetowej Sklepu podawane są w walucie polskiej (PLN), zawierają podatek VAT oraz nie uwzględniają kosztów dostawy o których jesteś informowany przy składaniu zamówienia.
 2. Możesz opłacić swoje zamówienie – wedle wyboru - poprzez:
  a)      Przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata). W razie nie zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Sprzedającego w ciągu 2 dni roboczych od Twojego skutecznego złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

  Dane rachunku Sprzedającego:
  Właściciel – Laboratorium Kosmetyczne JOANNA Sp.J.
  Bank – PKO BP
  Numer rachunku – 48 1020 1026 0000 1102 0300 6533;

  b)  Elektroniczne przelewy bankowe poprzez serwis „eService” należący do Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o.
  c)  Za pomocą kart płatniczych Visa, MasterCard, Diners Club, Discover poprzez serwis „eService” należący do Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o.
 3. Uprawnieniem Sprzedającego jest zmiana cen Towarów oferowanych na stronie Sklepu, przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych i wyprzedaży jak i również dokonywanie w nich zmian. Uprawnienie Sprzedającego w przedmiocie zmian cen Towarów nie odnosi skutku względem zamówień skutecznie złożonych przed zmianą ceny i warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, promocje oferowane przez Sprzedającego w Sklepie nie podlegają łączeniu.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedający realizuje zamówienia po tym, jak otrzymasz wiadomości potwierdzającą przyjęcie oferty.
 2. Przybliżony termin realizacji zamówienia zwykle nie przekracza 5 dni roboczych i jest zależny w szczególności od:
  a)     Zaksięgowania Twojej wpłaty za Towar i jego dostawę na rachunku bankowym Sprzedającego;
  b)     Dostępności Towaru.
 3. Koszt wysyłki (dostawy) Towaru ponosisz Ty i stanowi on opłatę dodatkową, doliczaną do wartości zamówienia, które złożyłeś. Podczas składaniu zamówienia jesteś informowany o kosztach dostawy zależnych od wybranej przez Ciebie formy dostawy jak również od wybranej przez Ciebie formy płatności.
 4. Towary dostarczane są na Twój adres podany w Formularzu Zamówienia położony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy przewozowej współpracującej ze Sprzedającym. Czas dostarczenia zamówienia przez przewoźnika zwykle nie przekracza 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po nadaniu przesyłki.
 5. Wskazanym jest, abyś sprawdził przesyłkę po jej dostarczeniu przez przewoźnika w obecności osoby działającej w imieniu przewoźnika celem zbadania stanu przesyłki, w przypadku, gdy stwierdzisz uszkodzenia, zniszczenia lub niezgodności Towaru z zamówieniem bądź naruszenia opakowania, musisz sporządzić protokół szkody w obecności tej osoby, który będzie stanowił załącznik do zgłoszenia reklamacyjnego dostarczanego przez Ciebie niezwłocznie do Sprzedającego.
 6. Termin na realizacje zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni, po jego upływie jesteś uprawniony do anulowania zamówienia. Aby anulować zamówienia musisz wysłać do Sprzedającego pisemne bądź elektroniczne (sklep@joanna.pl) oświadczenie o anulowaniu zamówienia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Sklepu.
 7. W przypadku nieodebrania Towaru przez Ciebie, Sprzedający zwraca równowartość zamówienia w formie w jakiej opłaciłeś zamówienie. Nie dotyczy to kosztów związanych z wysyłką i nieodebraniem Towaru, które obciążają Ciebie.
 8. O realizacji zamówień decyduje kolejność ich wpływu aż do wyczerpania zapasów.
 9. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jako konsument w rozumieniu właściwych przepisów, który zawarł umowę na odległość, możesz od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedającemu na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu. W celu skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz wysłać je w formie pisemnej lub elektronicznej (sklep@joanna.pl) na adres Sprzedającego.
 2. Gdy skorzystasz ze swojego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest traktowana jako niezawarta a wszelkie płatności, które dokonałeś podlegają zwrotowi (z wyłączeniem kosztów wysyłki o ile wybrałeś inny niż najtańszy sposób dostawy). Wszelkie wzajemne świadczenia dokonane przez strony ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Możesz korzystać z Towaru jedynie w zakresie umożliwiającym mu stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w następstwie przekroczenia przez Ciebie powyższego zakresu korzystania z Towaru.
 3. Wzajemne świadczenia stron powinny być zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedającego Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracając Towar powinieneś go opakować w sposób zapewniający jego nienaruszalność w trakcie transportu, jeżeli to możliwe powinieneś odesłać Towar do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu. W miarę możliwości powinieneś dołączyć do odsyłanego Towaru dowód zakupu w postaci faktury VAT na adres Sprzedającego.
 5. Koszty opakowania, wysyłki Towaru oraz wszelkie inne koszty wynikłe z odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość obciążają Ciebie.
 6. W przypadku zakupu zestawów promocyjnych składających się z więcej niż jednego produktu Laboratorium Kosmetycznego Joanna zwrot towaru dotyczy wszystkich produktów wchodzących w skład zakupionego zestawu.

VII. REKLAMACJA

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Ci towar wolny od wad.
 2. Sprzedający odpowiedzialny jest względem Ciebie za wady fizyczne lub prawne Towaru na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy towaru z tytułu rękojmi za wady oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie pozbawiają Cię uprawnień wynikających z przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie ograniczało Twoje uprawnienia, to wówczas do takiego postanowienia znajdą zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeks cywilny i ustawa o prawach konsumenta.
 4. W przypadku, gdy stwierdzisz wady Towaru, możesz zgłosić reklamacje poprzez żądanie wymiany towaru na nowy albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
 5. Podstawą Twojego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może być w szczególności dostarczenie Towaru inny niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie Towaru w złej ilości.
 6. Jeżeli chcesz wystąpić z żądaniem reklamacyjnym musisz to zrobić poprzez wypełnienie Formularza Reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wysłanie skompletowanego Towaru w miarę możliwości z dowodem zakupu z zastrzeżeniem pkt VI ust. 4 na adres Sprzedającego.
 7. Sprzedający rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania Towaru od Ciebie. O postępach i czynnościach podejmowanych w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający zobowiązuje się informować Cię na bieżąco drogą elektroniczną – na podany przez Ciebie adres e-mail.
 8. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedający zwraca Ci wszystkie koszty tj. wartość zamówionego towaru i wszystkie koszty wysyłki w terminie 7 dni roboczych liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Sposób, rodzaj i zakres pobieranych, udostępnianych i przetwarzanych danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka prywatności”.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z niniejszego Regulaminu i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia dotkniętego wadą o której mowa w zdaniu pierwszym wstępuje reguła odpowiadająca najbliżej celom tego postanowienia jak i całemu Regulaminowi.
 2. Sprzedający jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Po dokonaniu zmian Regulaminu, w celu możliwości dalszego korzystania ze Sklepu, masz obowiązek jego akceptacji. Zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed zmianą a ich realizacja następuje na podstawie obowiązującego w tym czasie Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz – w formacie PDF.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie w wyniku uzyskania przez nich dostępu do Twojego konta w Sklepie.
 5. W przypadku zaistnienia między stronami sporu, jesteś uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
  a)     zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
  b)     zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Tobą, a Sprzedawcą;
  c)     pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Tobą, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  Masz także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2017
 7. W odniesieniu do wszystkich zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu zastosowanie znajduje Regulamin obowiązujący w momencie, gdy złożysz zamówienia.
 8. Prosimy o kontakt z nami w sprawie wszelkich komentarzy, pytań i sugestii dotyczących informacji opisanych na stronie internetowej Sklepu.

      Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: sklep@joanna.pl