tr?id=1036673940328246&ev=PageView
&noscript=1

Reklamacje

     Do pobrania FORMULARZ REKLAMACJI w pliku pdf.

  1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Ci towar wolny od wad.
  2. Sprzedający odpowiedzialny jest względem Ciebie za wady fizyczne lub prawne Towaru na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy towaru z tytułu rękojmi za wady oraz ustawy o prawach konsumenta.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie pozbawiają Cię uprawnień wynikających z przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie ograniczało Twoje uprawnienia, to wówczas do takiego postanowienia znajdą zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeks cywilny i ustawa o prawach konsumenta.
  4. W przypadku, gdy stwierdzisz wady Towaru, możesz zgłosić reklamacje poprzez żądanie wymiany towaru na nowy albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
  5. Podstawą Twojego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może być w szczególności dostarczenie Towaru inny niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie Towaru w złej ilości.
  6. Jeżeli chcesz wystąpić z żądaniem reklamacyjnym musisz to zrobić poprzez wypełnienie Formularza Reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wysłanie skompletowanego Towaru w miarę możliwości z dowodem zakupu z zastrzeżeniem pkt VI ust. 4 na adres Sprzedającego.
  7. Sprzedający rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania Towaru od Ciebie. O postępach i czynnościach podejmowanych w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający zobowiązuje się informować Cię na bieżąco drogą elektroniczną – na podany przez Ciebie adres e-mail.
  8. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedający zwraca Ci wszystkie koszty tj. wartość zamówionego towaru i wszystkie koszty wysyłki w terminie 7 dni roboczych liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.